nrm报错 internal/validators.js:124问题解决办法

文章目录[隐藏]

起因

今天安装 nrm 时出现了一个从未发生的问题

解决

按下 Alt + R,输入 %AppData%

然后进入路径 npm/node_modules/nrm,打开 cli.js

找到 17 行,注释掉原先代码,替换成

// const NRMRC = path.join(process.env.HOME, '.nrmrc');
const NRMRC = path.join(process.env[(process.platform == 'win32') ? 'USERPROFILE' : 'HOME'], '.nrmrc');

此时执行就没问题啦